Tillitsvalgsordningen

I samarbeid med fakultetet ønsker JSU at studentene skal trives i studiehverdagen og ha best mulig læringsutbytte av undervisningen. For å oppnå dette har vi stort fokus på at ordningen med de tillitsvalgte skal fungere optimalt.

I starten av hvert studieår velges to tillitsvalgte på hver avdeling, samt én tillitsvalgt på LLM-graden i havrett. Det er ønskelig at studentene som velges, så langt det er mulig, representerer forskjellige grupperinger innen avdelingen. Vi ønsker tillitsvalgte som er synlige for studentene i studiehverdagen og som deltar på undervisningen. Gjennom studieåret er de tillitsvalgte bindeleddet mellom JSU og studentene på de ulike avdelingene.

De tillitsvalgtes hovedoppgave er å videreformidle studentenes tilbakemeldinger til fakultetet. En gang hvert semester avholdes et evalueringsmøte mellom de tillitsvalgte og avdelingsleder. Her gjennomgås studentenes tilbakemeldinger til studieforhold og læringsmiljø det siste semesteret. Det legges spesielt vekt på undervisere, undervisningsmateriell, administrering, studentaktivitet og liknende forhold. De tillitsvalgte mottar godtgjørelse for det dobbelte av det antall timer som går med til evalueringsmøtet.

Hver høst arrangeres det seminar for de tillitsvalgte og styret i JSU. Seminaret avholdes primært for opplæring av de tillitsvalgte, samt for å planlegge hvordan JSU i samarbeid med de tillitsvalgte kan ivareta studentenes interesser på best mulig måte. Under seminaret er det også fokus på teambuilding for å bedre samarbeidet mellom JSU og de tillitsvalgte.

Det arrangeres hvert semester en felleslunsj for tillitsvalgte, fakultetsledelsen og avdelingslederne. Formålet med lunsjen er å senke terskelen for at de tillitsvalgte kan ta kontakt med avdelingslederne. I tillegg til dette avholdes det en erfaringsutveksling på vårsemesteret.

Vil du være med på å gjøre studiehverdagen for studentene på din avdeling bedre? Vil du knytte kontakter på tvers av avdelingene? Vil du krydre din CV med erfaring som tillitsvalgt? Still til valg i starten av neste høstsemester!

 

Retningslinjer for tillitsvalgte