Styret i JSU

Styret i JSU skal bestå av syv faste styremedlemmer, inkludert styrets leder. Disse velges inn av allmøtet og sitter i styret ordinært for to semester av gangen, med mulighet for å stille til gjenvalg. Det er ønskelig at styrets medlemmer gjenspeiler studentmassen som helhet med tanke på kjønn og avdeling. 

Styrets arbeid er mangfoldig og må ses i sammenheng med det overordnede formål til studentutvalget – å bedre den faglige kvaliteten på studiet. Som styremedlem i JSU har hvert enkelt styremedlem en særskilt ansvarsoppgave i tillegg til ordinært styrearbeid. Arbeidsoppgaver med varig karakter skilles som regel ut i egne verv, mens arbeid med mindre grad av kontinuitet er ordinært styrearbeid som kommer i tillegget til vervet. Styrets medlemmer har taushetsplikt og mottar honorering fra fakultetet. Per 01.01.2024 honoreres styremedlemmene med kr 18 000 i semesteret og leder med kr 36 000.

Styret i Juridisk Studentutvalg Tromsø består fra 01.08.23 av:

Amalie Arnesen – Styreleder og 2. vara i Fakultetsstyret

Anders Høy Dypvik – Nestleder og intern representant i Fakultetsstyret

Martyna Truchan – Ansvarlig for økonomi og representant i Studieutvalget

Solveig Antonsen Tveråli – Ansvarlig for markedsføring, kontorkaptein og 1. vara i Studieutvalget

Frida Wiik Hammervik  –  Tillitsvalgtansvarlig og velferdsansvarlig

Sigrid Eivik Madland –  Jusspustansvarlig, ansvarlig for undervisningsprisen, og 2. vara i Studieutvalget

Harald Seljåsen Miller – Ansvarlig for fagråd, fagkritisk rekke og 1. vara i Fakultetsstyret