Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er øverste organ ved fakultetet og har det overordnede ansvaret for fakultetets virksomhet. Styret består av 9 medlemmer, som velges for fire år av gangen. Studentrepresentantene velges for ett år. Styret ledes av en ekstern styreleder og fakultetets dekan er styrets sekretær.

Fakultetsstyret skal ha en ekstern og en intern studentrepresentant.
Følgende studenter er representert i Fakultetsstyret fra 01.08.14;

Intern representant fra JSU styret:
Kari Sørgaard
kari_sorgaard93@hotmail.com

Vara: Mojdeh Allahpour
mojdeh.a@outlook.com

 

Ekstern studentrepresentant:
Simen Angell Nicolaysen
sni048@post.uit.no

Vara: Tord Pedersen

Klikk her for mer informasjon om vervet

Klikk her for mer informasjon om fakultetsstyret